Sisekorraeeskiri

Käesolevad sisekorraeeskirjad reguleerivad puhkemaja kasutusse andmist, kasutamist, samuti Vase Holiday Home kasutamise/kasutaja/kasutusse andja õigusi ja kohustusi. Palume antud sisekorraeeskirjadega enne broneerimist tutvuda! Puhkekeskuse töötaja teavitab puhkekeskuse tellimise soovi korral potentsiaalset kasutajat sisekorraeeskirjadest. Puhkemaja (kasutusse andja) jätab endale õiguse valida kliente oma äranägemise järgi, teiste turvalisuse huvides või majanduslikest kaalutlustest lähtudes ja ei oma kohustust anda puhkemaja kasutusse talle mittesobivatele isikutele. Juhul kui selline isik on broneerimistasu tasunud, tagastatakse see talle hiljemalt kolme päeva jooksul alates talle vastava teate edastamisest. Puhkekeskuse kasutajaks on selle tellinud isik. Kui isik on teinud broneeringu läbi vahendusportaalide ja ettemaksu tasunud kui tagastamatu broneeringu, siis ei kuulu broneerimissumma tagastamisele.

Vase Holiday Home kasutusse andmise järgselt vastutab kõigi võimalike õnnetusjuhtumite, kasutamisel tekkivate võimalike kahjude ning sisekorraeeskirjade täitmise eest kasutaja kuni puhkekeskuse kasutamisjärgse ülevaatuslehe allkirjastamiseni kasutusse andja poolt.

Kasutaja teavitab hiljemalt 1 tund enne lahkumist sellest puhkekeskuse kasutusse andjat. Kasutaja kohustub mitte lahkuma enne, kui objektile saabub kasutusse andja või kui kasutusse andja selleks loa annab. Juhul kui kasutajal on teada puhkemajale tekitatud kahjusid, märgib need ülevaatuslehele ja kinnitab seda oma allkirjaga ülevaatuslehel. Kasutaja on kohustatud korvama kõik kahjud mis märgitakse objekti kasutusjärgsele ülevaatuslehele.

Kasutusse andja kontrollib puhkekeskuse seisukorda, kui puhkemaja kasutamise tagajärjel on tekkinud kasutusse andjal kahjusid või on kasutajale osutatud täiendavaid teenuseid, märgib need ülevaatuslehele, koostab kalkulatsiooni ning väljastab selle kohta vastava arve kasutajale. Nimetatud toimingute juures ei pea viibima kasutaja. Lisatasud tuleb kasutajal tasuda esitatud arve alusel kolme päeva jooksul alates arve väljastamisest. Kahjude hindamisel võetakse aluseks selle taastamiskulu.

Puhkekeskuse kasutaja seisukohalt lõpevad tema kohustused kasutusse andja ees kõigi eelloetletud puhkekeskuse tasude tasumise järgselt.

Kasutusjuhend

 • Autod tuleb parkida selleks ettenähtud kohta.
 • Territooriumil on keelatud maha loopida prügi.
 • Keelatud on puhkemaja territooriumil tegeleda Eesti Vabariigis keelatud tegevustega (vargused, narkootikumide tarbimine, tulirelvade kasutamine jms) urineerida, oksendada jms.
 • Keelatud on teha põhjuseta kahju territooriumi läbivatele loomadele või tekitada kahju loodusele.
 • Keelatud on ehitiste ja hoonete lõhkumine.
 • Keelatud on lubada territooriumile inimesi rohkem kui on kasutusse andjale teatatud.

Ruumide kasutusjuhend

 • Ruume tuleb kasutada vastavalt nende kasutusotstarbele, pidude pidamine on rangelt keelatud.
 • Suitsetamine siseruumide on KEELATUD, suitsetamise korral on trahv 100€.
 • Prügi tuleb koguda prügikotti ja jätta selleks ettenähtud kohta. Mujale prügi loopimine ei ole lubatud.
 • Keelatud on tegeleda Eesti Vabariigis keelatud tegevustega (vargus, pahatahtlik kahjustamine, röövimine, mõrv, narkootikumide-, tulirelvade kasutus jms)
 • Hoone, mööbli, sisustuse, nõude ja muu inventari lõhkumine on keelatud. Ruumides võib viibida üksnes sisejalanõudes.
 • Keelatud on urineerida, oksendada ja muid kehalisi vajadusi rahuldada selleks mitteettenähtud kohas.
 • Ei ole lubatud ruumidesse lubada inimesi kokkulepitust rohkem.

Vase Holiday Home meelespea

Puhkemajja sisseregistreerimine: alates 15.00. Varajane sisseregistreerimine on võimalik eelneva kokkuleppe alusel.

Puhkemaja kasutuse eest on õigus küsida tagatist summas 200€. Tagatist võetakse vastu sularahas akti alusel ning kui väljaregistreerides selgub, et klient on tekitanud puhkemajale varalist kahjum või rikkunud majutusreegleid, siis ei kuulu tagatis tagasimaksmisele. Kui puhkemaja on üle antud ilma probleemideta, tagastatakse tagatis väljaregistreerimise päeval kliendile sularahas.

Puhkemajast välja registreerimine hiljemalt kell 12:00.

Hiline väljaregistreerimine on võimalik eelneva kokkuleppe alusel.

Väljaregistreerimisel tuleb tagastada maja võti. Võtme kaotamise või mitte tagastamise eest leppetrahv 50 eurot.

Pidude korraldamine ja pidamine on Vase Holiday Home puhkemajas rangelt keelatud.

Öörahu algab kell 23:00 ja kestab kuni 06:00. Vase Holiday Home puhkemajal on naabrid, keda on keelatud häirida.

Vase Holiday Home on lemmikloomasõbralik majutusasutus. Broneeringut tehes palume informeerida meid oma lemmikloomast. Lemmiklooma omanikele rakenduvad lisatasud ja reeglid ning omanik vastutab lemmiklooma tekitatud kahju eest. Lemmiklooma kohatasu 10€ eurot/öö.

Ootame, et meie külalised järgivad ühiskonnas kehtestatud reegleid, häid käitumistavasid ning puhkemaja eeskirjasid. Reeglite rikkumisel võidakse külalisel paluda puhkemajast ja selle territooriumilt lahkuda. Lahkumise puhul on klient ikkagi kohustatud maksma broneeritud majutuse ja tellitud lisateenuste eest.

Vase Holiday Home ei vastuta kliendi poolt valveta jäetud isiklike asjade kadumise või hävimise eest. Vajadusel aitab korda tagada G4S turvafirma.

Vase Holiday Home on õuealal turvatud valvekaameraga.

Ülalolevate reeglite rikkumise korral on Vase Holiday Home puhkemajal õigus rakendada kahjunõudeid majutusreeglite rikkumise eest.

Vase Holiday Home jätab endale õiguse hinnakirjas olevaid hindu vastavalt saadavusele ja hooajale muuta.

Hinnad sisaldavad majutusasutuse käibemaksu 9 %.